چرا کارمندان بی انگیزه می شوند

چرا کارمندان انگیزه‌شان را از دست می‌دهند و مدیران چه کمکی می‌توانند بکنند

  • شکیبا پورمند

هر رهبری با فرد یا افرادی که انگیزه‌ کاری‌شان را از دست داده باشند مواجه شده است. همدردی کردن با چنین افرادی که از کار دور شده‌اند و نتیجتا بهره‌وری‌شان را هم از دست…