وفاداری کارمندان

اهداف درونی کارمندانتان را پیدا کنید و به کارشان معنا ببخشید

  • شکیبا پورمند

بر اساس مطالعاتی که Deloitte در سال ۲۰۱۶ انجام داد، کارمندان به شرکت‌هایی که از اهداف و آرزوهای شغلی و شخصی‌شان حمایت می‌کنند حس وفاداری دارند. از این رو برای اینکه خود را در…