درخواست جذب سرمایه

سعید سعیدی‌فر

مدیر کمیته سرمایه گذاری صنعتی

 

 

مدیر کمیته سرمایه گذاری بهمن در بخش صنعتی و تولیدی