درخواست جذب سرمایه
استارتاپ همپا

همپا

همپا

زمینه فعالیت
کارپولینگ، سفر اشتراکی
وضعیت
failed