درخواست جذب سرمایه

حامد حمزهء

رئیس حسابداری
اطلاعات تماس