درخواست جذب سرمایه

بهراد ژن

بهراد ژن

تحقیق و توسعه در جهت کسب تکنولوژی تولید فرم بیوسیمیلار دو داروی درمان ناباروری به شکل نوترکیب

وضعیت
در حال فعالیت