درخواست جذب سرمایه

ویانا کیان

ویانا کیان

کلیه مبدل های  DC/DC بصورت قاچاق وارد کشور می شوند چرا که سرفصل گمرک آن شامل ۳۰% گمرکی است و نمونه هایی از آن ممنوعیت ورود دارد.

این شرکت خط تولید مبدل های مورد نیاز در داخل کشور و زمینه سازی صادرات آنها خواهد بود.

دی سی دی سی

وضعیت
در حال فعالیت