درخواست جذب سرمایه
استارتاپ ایوند

ایوند

ایوند

ایوند سرویس عرضه و فروش برای رویدادهای مختلف است که با در اختیار قراردادن ابزارهای لازم برای برگزار کنندگان رویداد، فرآیند برگزاری و ثبت نام رویداد را تسهیل کرده و مرجعی برای اطلاع از رویدادهای برگزار شده در کشور است.

زمینه فعالیت
عرضه و فروش بلیط رویداد
سایت
evand.com
وضعیت
در حال فعالیت