درخواست جذب سرمایه
استارتاپ آگر

آگر

آگر

زمینه فعالیت
طراحی و ساخت در حوزه اتوماسیون صنعتی
سایت
aager.ir