کارآفرین مدیرعامل

آیا بنیان‌گذار موفق یک استارتاپ لزوما می‌تواند یک مدیرعامل خوب هم باشد؟

  • شکیبا پورمند

کارآفرینان کار خود را با افقی بلندمدت آغاز می‌کنند: راه‌اندازی استارتاپ، هدایت آن، استخدام نیرو، به دست آوردن سود، ایجاد تغییر و در نهایت رسیدن به ثروت. و چون اغلبشان پر از شور و…