درخواست جذب سرمایه

مدیریت و رهبری

صراحت در بازخورد ، عامل رشد این استارتاپ

  • شکیبا پورمند

تا به حال دوست داشته‌اید بدانید وقتی نیستید همکارانتان پشت سرتان چه می‌گویند؟ «ناتان بری» کارآفرین دوست دارد بداند و معتقد است صراحت در بازخورد برای کارمندانش لازم است. ناتان بری، بنیانگذار شرکت بازاریابی…