درخواست جذب سرمایه

سینا حسنعلی‌زاده

مشاور کمیته سرمایه گذاری