درخواست جذب سرمایه

محمدرضا بیات

عضو کمیته سرمایه گذاری نرم افزار