درخواست جذب سرمایه

محمدرضا بیات

مدیر کمیته سرمایه گذاری نرم افزار