درخواست جذب سرمایه

سید مصطفی مصطفوی کاشانی

عضو کمیته سرمایه گذاری صنعتی