علی امینیان

عضو کمیته سرمایه گذاری نرم افزار
اطلاعات تماس