درخواست جذب سرمایه

ساناز صالحی

عضو کمیته سرمایه گذاری نرم افزار