دینگ

دینگ

دینگ راهکار جدید برای حضور و غیاب کارمندان می باشد که با توسعه امکانات متعدد به ابزاری کارآمد برای کارفرمایان به منظور مدیریت منابع انسانی سازمان خود تبدیل شده است.

زمینه فعالیت
مدیریت منابع انسانی
سایت
myding.ir
وضعیت
در حال فعالیت