چرا برای استارتاپ سرمایه جذب کنیم؟

در فرآیند راه اندازی یک استارتاپ بعد از پروسه‌ی تولید محصول یا ارائه خدمتی که مردم واقعا خواهانش باشند، جذب سرمایه دومین بخش دشوار است. فرآیند جذب سرمایه از سرمایه گذار خطرپذیر برای استارتاپ … ادامه خواندن چرا برای استارتاپ سرمایه جذب کنیم؟