ایوند

ایوند

سرویس عرضه و فروش برای رویدادهای مختلف که با در اختیار قراردادن ابزارهای لازم برای برگزار کنندگان رویداد فرآیند برگزاری و ثبت نام رویداد را تسهیل کرده و مرجعی برای اطلاع از رویدادهای برگزار شده در کشور می باشد.

سایت
evand.com
وضعیت
در حال فعالیت